Kv 1 2019

 

Årets första kvartal var händelserikt från ett marknadsperspektiv, mest med hänsyn till konkurrensen från inträdet av generisk Suboxone® film. I det här dynamiska landskapet är jag glad att se att Zubsolv® fortsätter visa en stark försäljningstillväxt och ökat resultatbidrag, vilket ger oss stöd att ytterligare stärka utvecklingen av vår pipeline.

Stark finansiell utveckling – verksamheten i USA nådde en EBIT marginal på 44,5 procent (19,3)

Jag är glad att meddela att verksamheten nått ett lönsamt första kvartal – det första i bolagets historia. EBITDA var SEK 12,0 miljoner trots höga förväntade legala kostnader. Rensat för dessa, nådde EBITDA SEK 60,8 miljoner. Vinsten reflekterar den starka tillväxten i Zubsolvs försäljning samtidigt som bruttomarginalen förbättrades drivet av en snabb minskning av tillverkningskostnaderna. EBIT marginalen i vår amerikanska verksamhet har nu nått 44,5 procent och bidrar till koncernens lönsamhet med SEK 71,9 miljoner.

Marknadsdynamik – Zubsolvs försäljning visade stabilitet mot ökad generisk konkurrens

Under kvartalet lanserades generiska versioner av Suboxone film. Jag är glad att se att det haft en begränsad påverkan på Zubsolvs försäljning vilken låg på samma nivå som under kv 4 2018 och ökade med 6 procent i jämförelse med kv 1 2018. Den främsta utmaningen är att några försäkringsbolag, såsom till exempel Humana och WellCare, som tidigare inte haft Suboxone film på sina läkemedelslistor, nu kommer börja prissubventionera generisk film. Även om den ökade konkurrensen kan ha en negativ påverkan på marknadsandelen brukar ofta resultatbidraget från försäkringsbolagen öka eftersom rabatterna minskar. När den nuvarande marknadsturbulensen lagt sig räknar vi med att det kommer öppnas möjligheter för Zubsolv på marknaden.

Operationellt - investeringstakten i pipeline ökar

Som tidigare meddelats har vi fått positiv data för projektet OX124 för behandling av opioidöverdoser med en nasal formulering med naloxon. Vi är nu redo att fortsätta utveckla både OX124 och OX125 (nasal formulering med nalmefene) i fortsatta kliniska studier vilket planeras under 2020. Vi har också fått positiv in-vivo data för OX338, en sublingual formulering med ketorolak för behandling av smärta och vi planerar påbörja den första kliniska studien i människor senare under 2019.

Legalt – Zubsolv påverkas inte av det negativa beskedet i rättstvisten mot Actavis

Orexo är ett innovativt bolag och vår huvudprodukt Zubsolv har patentskydd fram till 2032, vilket säkrades efter en flerårig patenttvist mot Actavis. Att vara innovativa ställer också krav på att starkt försvara patenten bakom våra innovationer och vi är besvikna över resultatet i rättstvisten mot Actavis för deras generiska versioner av Subutex® och Suboxone® tabletter. Vi kommer nu påbörja en överklagandeprocess. Den kommer vara förknippad med betydligt lägre legala kostnader än de nivåer vi såg i kv 1 2019.

Sammanfattning och utblick 

Vi har haft en stark start på 2019. Tre av våra fyra interna projekt i pipeline är redo att ta steget in i nästa utvecklingsfas, vår finansiella position fortsätter stärkas genom tillväxten i försäljningen och effektiviseringen i tillverkningskedjan har haft en signifikant positiv påverkan på Zubsolvs bidrag till rörelseresultatet. Med ett fortsatt förbättrat resultatbidrag från Zubsolv, kommer vi kunna investera mer i R&D och affärsutveckling. Framgångarna inom det här området kommer definiera vår framtid och inom dessa områden har vi gjort goda framsteg under kvartalet.

 

Uppsala, 2 maj, 2019

Nikolaj Sørensen

VD och koncernchef