Kv 4 inkl. Bokslutskommuniké 2018

Översikt – vi levererade på vår strategi

2018 var ett avgörande år för Orexo, då den positiva utgången av patenttvisten gjorde det möjligt för oss att fokusera på bolagets framtid och vår ambitiösa tillväxtstrategi för 2019 och framåt. Jag är stolt över de framsteg som vårt team gjort för att kunna leverera på strategin, både operativt och finansiellt. Jag tror att vi under 2019 kommer att få se nya framgångar i arbetet med att expandera vår kommersiella plattform i USA, driva försäljningen av Zubsolv® och ytterligare stärka vår pipeline.

Operationellt – flera höjdpunkter

Förutom det framgångsrika resultatet i patenttvisten, vill jag lyfta fram två andra viktiga operationella höjdpunkter och det är effektivitetsförbättringarna i tillverkningen och expansionen av vår pipeline. Vi arbetar med att fortsätta förbättra effektiviteten i tillverkningen och det gläder mig att se de framsteg vi gjort hittills för att nå målet om att minska produktionskostnaderna med 35 procent under andra halvåret 2019. Vår pipeline utökades från ett projekt, OX382 (oral formulering av buprenorfin) till fyra projekt, och för OX124 (akut medicinering med naloxon) kunde vi glädjande rapportera positiva studieresultat från en human PK studie i början av det nya året. Det starka studieresultatet bekräftar den kommersiella potentialen, som vi tror kommer att möta behovet av en förbättrad produkt för patienter som tagit en överdos av opioider, jämfört med de alternativ som finns idag.

Finansiellt – rekordresultat

Med ett EBITDA på SEK 116,6 miljoner, passerade vi SEK 100 miljoner nivån för helåret, och ökade resultatet i jämförelse med föregående år med nästan 50 procent mätt i EBITDA. Tillväxten drevs framför allt av en ökad försäljning av Zubsolv i USA, med en ökning på 27,9 procent från 2017, och av EBIT-bidraget från vår verksamhet i USA, som mer än fördubblades. För fjärde kvartalet gläder det mig att se att den positiva trenden i USA fortsätter med förbättrat resultat och marginaler, med en EBIT på SEK 62,0 miljoner och en EBIT-marginal på 37,2 procent.

Marknadsdynamik – Orexo är väl positionerat

Den amerikanska marknaden för Zubsolv blir allt mer dynamisk, vilket kommer att erbjuda nya möjligheter att expandera vår kommersiella verksamhet och addera nya produkter i USA, i enlighet med vår strategi. Förutom möjligheter förväntar vi oss även vissa utmaningar, i fråga om prissättning, i samband med en eventuell lansering av generika på Suboxone® film. Vi har vidtagit åtgärder för att möta utmaningarna ur ett konkurrensperspektiv för att säkerställa att Zubsolv även fortsättningsvis kan vara en kommersiellt attraktiv och konkurrenskraftig produkt. Vi tror att denna proaktiva strategi, tillsammans med förbättrad prissubvention i segmenten Commercial och Public, stärker vår position som ett lönsamt specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet på den allt mer konkurrensutsatta USA-marknaden.

Strategiska tillväxtmål

På vår kapitalmarknadsdag i december presenterade vår styrelseordförande vårt viktigaste strategiska mål för framtiden, vilket är att bredda den kommersiella plattformen för att öka vår storlek och expandera försäljningen. Detta innebär framför allt att arbeta ännu mer proaktivt med affärsutveckling och M&A. För att åstadkomma detta kommer vårt team fortsätta säkerställa den starka utvecklingen i vår kärnverksamhet och stärka vår finansiella position för att göra oss till en attraktiv och tillförlitlig partner. Med vår starka finansiella position med nästan SEK 590 miljoner i kassan, och den flexibilitet vi nu har genom att ha tagit tillbaka rättigheterna för Zubsolv utanför USA, är vi väl positionerade för att kunna utnyttja nya strategiska möjligheter för ytterligare tillväxt.

Sammanfattning och framtidsutsikter

2018 var ett viktigt år för Orexo. Genom att vinna patenttvisten för Zubsolv kunde vi säkerställa grunden för vår amerikanska verksamhet fram till 2032. Utsikterna för 2019 är uppmuntrande. Vi förväntar oss att lönsamheten fortsätter att växa både i USA och på koncernnivå, vilket är i linje med våra ambitiösa strategiska mål att växa verksamheten både organiskt och genom förvärv. Jag vill återigen tacka mina medarbetare i Sverige och USA för deras bidrag till vår verksamhet under 2018 – de resultat vi tillsammans åstadkommit bygger alla på deras hårda arbete och uthållighet. Med ett mycket framgångsrikt 2018 i backspegeln ser jag och mitt team fram emot att expandera vår kommersiella plattform för att öka vår storlek som bolag, öka vår lönsamhet och erbjuda innovativa och kostnadseffektiva behandlingar för patienter som lider av opioidberoende.

Uppsala, 30 januari, 2019

Nikolaj Sørensen

VD och koncernchef